Naturvårdsbränning

cheap tiffany mbt billig taschen louis vuitton pandora online

Naturvårdsbränning

Naturvårdsbränning är en åtgärd för att återskapa den naturliga dynamiken i skogen. För 150 år sedan och tidigare brann i genomsnitt ca 1 % av skogsarealen i Sverige årligen. Idag brinner mindre än 0,016 %. Att det nästan slutat brinna är en av de stora ekologiska förändringarna i skogen under 1900-talet. Brand är en viktig ekologisk process och en del av den naturliga dynamiken i skogslandskapet. Branden skapar miljöer där flera konkurrenssvaga insekter, kärlväxter, svampar och mossor kan etablera sig, bl.a. genom ökade möjligheter för frön och sporer att gro. Branden har ocks� genom historien utverkat ett starkt selektionstryck, vilket inneburit uppkomst av pyrofila organismer (arter som är beroende av brand). Ett 40-tal insektsarter och ett 50-tal svamparter är beroende av bränd ved eller mark för sin existens och dessutom gynnas ytterligare 100-talet arter av brand. Flera brandberoende organismer är sällsynta och återfinns p� den nationella rödlistan. Om de brandberoende biotoperna och arterna ska finnas kvar krävs en ökning av antalet bränder i skogslandskapet, vilket främst innebär anlagda naturvårdsbränder.
Källa: Magnus Nilsson - Naturvårdsverket.
Från rapporten:
Naturvårdsbränning - Vägledning för brand och bränning i skyddad skog
(kräver Adobe Reader).